Grepi.al - Platforme e sigurte per shitje dhe blerje online
Mbledhje e zbritje

Artikuj për Fëmijë / Libra për Fëmijë

Mbledhje e zbritje

nga Botime Sara

750 Lekë

  • Paketa "Mbledhje e zbritje me 1 dhe 2 njësi është hartuar mbi bazën e këkresave të programit të zvillimit matematik për gurup-moshat 3-4,4-5, dhe 5-6 vjec. Ajo shërben si mjet didaktik demostrues i kryerjes së veprimeve të mbledhjes dhe të zbritjes me 1 dhe 2 njësi brënda dhjetëshes dhe mund të përdoret nga mësuesja,prindi dhe fëmija parashkollor.
  • 36 kartela në formën e fletëpalosjeve. Në secilën kartelë jepet problema,e cila shoqerohet me ilustrimin perkates te veprimit te mbledhjes ose te zbritjes.Problema mund te lexohet sic eshte shkruar ne kartele ose mund te pershtatet ne formen e pyetjeve dhe te komenteve te ilustrimeve te dhena.
  • Situatat problemore janë dhene të vecanta për mbledhjet me 1 dhe 2 njësi dhe të vecanta për zbritjet po me 1 dhe 2 njësi brënda dhjetëshes.Megjithatë,e njëjta kartelë mund të përdoret per t;i kryer të dyja veprimet.Kjo ralizohet duke bëre kalimin e fletët lëvizese përpara ose mbrapa figures qendrore.Kalimi i fletes perkon me demonstrimin e veprimeve te sistemit te sasise ose te pakesimit te saj.Si pjese e ketyre kartelave jane perfshire edhe mbledhjet me dy mbledhore te barabarte brenda dhjeteshes.
  • shillohet që fillim të punohet kartela me veprimin e mbledhjes dhe,fill pas saj,të punohet kartla me veprimin e zbritjes,në menyre që,gradualisht,fëmijet të kuptojne se zbritja është veprimi i kundërt i mbledhjes.
  • rdorimi i kartelave i ndihmon fëmijët të fitojnë shkathtesi në kryerjen e veprimeve të mbledhjes e të zbritjes dhe t'i mbajnë mend veprimet që kryejnë.
  • 36 fisha me barazime për mbledhjet dhe zbritjet me 1 e 2 njësi,si dhe per mbledhjen e 2 mbledhoreve të barabarte brenda dhjeteshes.Secila fishe ngjitet në kartelen përkatese,duke u pershtatur me zgjidhjen e problemes që pemban ajo.
  • 40 etiketa me simbole vlerësuese për të vlerësuar fëmijet kur zgjidhin situatat problemore dhe gjejne saktefishen me barazimin perkates.